ทดสอบ

จำนวนผู้เข้าชม 18
        ภูมิปัญญา เป็นองค์ความรู้ ทักษะต่าง ๆ และประสบการณ์ของมนุษย์ ผ่านการลองผิดลองถูก เป็นสิ่งที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต โดยผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์
จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้เประโยชน์ได้ โดยในแต่ละสังคม แต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
รวมไปถึงประเทศชาติ


วันที่ : 09 พ.ค. 2565 (14:27)
รูปภาพประกอบ