เทศบาลตำบลสารภี เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้าชม 161

เทศบาลตำบลสารภี เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๗)
๒. มีสัญชาติไทย
๓. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสารภี หรือผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับเทศบาลตำบลสารภี
๔. ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือนหรือสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียน
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ระยะเวลาการลงทะเบียน
- ช่วงที่ ๑ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
- ช่วงที่ ๒ เดือนมกราคม - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ กรณีไม่สามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทนได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.๐๕๓-๒๓๕๗๘๙

วันที่ : 31 ต.ค. 2565 (14:24)
รูปภาพประกอบ