ไฟล์ทั้งหมด

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ดาวน์โหลด 11 ม.ค. 2566 (14:37)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่องงบทดลอง และเอกสารประกอบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด 05 ม.ค. 2566 (14:58)
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดาวน์โหลด 23 ธ.ค. 2565 (09:25)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3-2565 ดาวน์โหลด 21 ธ.ค. 2565 (15:08)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง งบแสดงสถานะและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 14 ธ.ค. 2565 (15:14)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด 18 พ.ย. 2565 (14:56)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด 16 พ.ย. 2565 (11:25)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง งบทดลองและเอกสารประกอบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด 04 พ.ย. 2565 (10:44)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด 02 พ.ย. 2565 (08:54)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด 20 ต.ค. 2565 (16:10)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 20 ต.ค. 2565 (15:57)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2565 (14:09)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด 30 ก.ย. 2565 (08:45)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด 30 ก.ย. 2565 (08:43)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด 30 ก.ย. 2565 (08:42)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2565 (13:59)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2565 (13:51)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 15/2565 ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2565 (13:51)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด 20 ก.ค. 2565 (10:17)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลด 20 ก.ค. 2565 (10:16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประกาศ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2565 (14:12)
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 30 มิ.ย. 2565 (18:47)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 06 มิ.ย. 2565 (11:59)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 06 มิ.ย. 2565 (11:57)
สรุปประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:50)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:44)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:44)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:03)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:03)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:02)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:01)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:59)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:58)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:57)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:57)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:44)
ประเภททั่วไป นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:43)
ประเภททั่วไป นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:42)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:40)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:39)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:38)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติ-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:37)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:36)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:35)
ประเภทนักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:34)
ประเภทนักวิชาการ วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:33)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการสุขภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:32)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:31)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:30)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:29)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:28)
ประเภทวิชาการ นิติกร (ปฏิติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:27)
ประเภทวิชาการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:25)
ประเภทวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:22)
ประเภทวิชาการ นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:21)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:20)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:18)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:17)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:15)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:13)
ประเภทบริหารท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (11:50)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (11:39)
สวัสดิการพนักงาน ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (11:32)
การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:38)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:38)
สวัสดิการพนักงาน ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:37)
สรุปความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:37)
ความก้าวหน้าในระบบแท่ง (ขร.ท้องถิ่น) ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:36)
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:34)
ความรู้เกี่ยวกับระบบ e-laas ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:34)
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:33)
แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:32)
แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:31)
แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:31)
แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:29)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:10)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:09)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:08)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:07)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:07)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบล ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:06)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:04)
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (14:56)
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (14:55)
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (14:54)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (14:50)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (14:41)
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 27 เม.ย. 2565 (13:20)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านการจราจรตำบลสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 30 มี.ค. 2565 (13:58)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านการจราจรตำบลสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 30 มี.ค. 2565 (13:58)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านการจราจรตำบลสารภี ดาวน์โหลด 30 มี.ค. 2565 (13:46)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านการจราจรตำบลสารภี ดาวน์โหลด 30 มี.ค. 2565 (13:46)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2565 (ตามโครงการส่งเสริมการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา) ดาวน์โหลด 15 มี.ค. 2565 (14:09)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2565 (13:37)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2565 (13:37)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2565 (13:36)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2565 (13:36)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 มี.ค. 2565 (10:30)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 ก.พ. 2565 (14:20)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 ก.พ. 2565 (13:44)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลด 24 ม.ค. 2565 (16:38)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลด 24 ม.ค. 2565 (16:38)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2565 (16:31)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2565 (16:31)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2565 (16:24)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2565 (16:24)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2565 (10:20)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2565 (10:20)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 ม.ค. 2565 (10:32)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 19 ม.ค. 2565 (09:28)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 19 ม.ค. 2565 (09:28)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 12 ม.ค. 2565 (11:41)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 12 ม.ค. 2565 (11:41)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2565 (15:48)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2565 (15:48)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2565 (15:47)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2565 (15:47)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23 ธ.ค. 2564 (09:50)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23 ธ.ค. 2564 (09:50)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23 ธ.ค. 2564 (09:50)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23 ธ.ค. 2564 (09:50)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด 23 ธ.ค. 2564 (09:14)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด 23 ธ.ค. 2564 (09:14)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 ธ.ค. 2564 (09:09)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 02 ธ.ค. 2564 (11:30)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 16 พ.ย. 2564 (13:24)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด 09 พ.ย. 2564 (11:46)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด 09 พ.ย. 2564 (11:46)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 พ.ย. 2564 (15:39)
ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 01 พ.ย. 2564 (11:37)
ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 01 พ.ย. 2564 (11:37)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2564 (10:29)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ต.ค. 2564 (16:29)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 28 ก.ย. 2564 (14:53)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลด 09 ก.ย. 2564 (15:07)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลด 09 ก.ย. 2564 (15:07)
ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 08 ก.ย. 2564 (11:44)
ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 08 ก.ย. 2564 (11:44)
ประกาศราคากลางโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 08 ก.ย. 2564 (11:42)
ประกาศราคากลางโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 08 ก.ย. 2564 (11:42)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 08 ก.ย. 2564 (10:31)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 08 ก.ย. 2564 (10:31)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 06 ก.ย. 2564 (14:54)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 06 ก.ย. 2564 (13:57)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. พร้อมราวกันตกบ้านนายสุพจน์ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 24 ส.ค. 2564 (17:19)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. พร้อมราวกันตกบ้านนายสุพจน์ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 24 ส.ค. 2564 (17:19)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างถนนสายบ้านนายสุรศักดิ์ จะวรรณะ หมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 จังหวัดลำพูน ดาวน์โหลด 24 ส.ค. 2564 (16:56)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างถนนสายบ้านนายสุรศักดิ์ จะวรรณะ หมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 จังหวัดลำพูน ดาวน์โหลด 24 ส.ค. 2564 (16:56)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. พร้อมราวกันตกบ้านนายสุพจน์ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลด 24 ส.ค. 2564 (16:56)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. พร้อมราวกันตกบ้านนายสุพจน์ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลด 24 ส.ค. 2564 (16:56)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่11/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลด 11 ส.ค. 2564 (10:54)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่11/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลด 11 ส.ค. 2564 (10:54)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล.พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อกำแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อตำบลอุโมงค์ หมูที่ 9 ความยาวรวม 76.40 เมตร ดาวน์โหลด 09 ส.ค. 2564 (09:56)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล.พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อกำแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อตำบลอุโมงค์ หมูที่ 9 ความยาวรวม 76.40 เมตร ดาวน์โหลด 09 ส.ค. 2564 (09:56)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลด 04 ส.ค. 2564 (15:10)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลด 04 ส.ค. 2564 (15:10)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 30 ก.ค. 2564 (15:42)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 30 ก.ค. 2564 (15:42)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 13 ก.ค. 2564 (14:25)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 13 ก.ค. 2564 (14:25)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 ก.ค. 2564 (16:35)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลด 15 มิ.ย. 2564 (14:21)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลด 15 มิ.ย. 2564 (14:21)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลด 14 มิ.ย. 2564 (16:22)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลด 14 มิ.ย. 2564 (16:22)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 มิ.ย. 2564 (15:39)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 ดาวน์โหลด 01 มิ.ย. 2564 (11:33)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 ดาวน์โหลด 01 มิ.ย. 2564 (11:33)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลด 01 มิ.ย. 2564 (09:30)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลด 01 มิ.ย. 2564 (09:30)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (16:34)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (16:34)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (16:24)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (16:24)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (12:02)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (11:11)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:15)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:15)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:15)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:15)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:14)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:14)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:14)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:14)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:14)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:14)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:13)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (10:13)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2564 (10:52)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 30 เม.ย. 2564 (09:06)
รายงานกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 23 เม.ย. 2564 (16:18)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 เม.ย. 2564 (15:59)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 เม.ย. 2564 (15:47)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2564 (10:00)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 08 มี.ค. 2564 (10:40)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด 23 ก.พ. 2564 (09:47)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 09 ก.พ. 2564 (11:16)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 28 ม.ค. 2564 (10:39)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา SML (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึงถนน อบจ.ชม. สายบ้านปากกอง-สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 22 ม.ค. 2564 (11:06)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา SML (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึงถนน อบจ.ชม. สายบ้านปากกอง-สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 22 ม.ค. 2564 (11:06)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา SML (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึงถนน อบจ.ชม. สายบ้านปากกอง-สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 22 ม.ค. 2564 (11:03)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา SML (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึงถนน อบจ.ชม. สายบ้านปากกอง-สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 22 ม.ค. 2564 (11:03)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2564 (10:06)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อกำแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 06 ม.ค. 2564 (14:10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อกำแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 06 ม.ค. 2564 (14:10)
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) เส้นสันกับตองใต้ – สันกับตองเหนือ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลด 06 ม.ค. 2564 (14:09)
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) เส้นสันกับตองใต้ – สันกับตองเหนือ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลด 06 ม.ค. 2564 (14:09)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) เส้นสันกับตองใต้ – สันกับตองเหนือ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลด 06 ม.ค. 2564 (13:42)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) เส้นสันกับตองใต้ – สันกับตองเหนือ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลด 06 ม.ค. 2564 (13:42)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อกำแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 06 ม.ค. 2564 (13:42)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อกำแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 06 ม.ค. 2564 (13:42)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 ธ.ค. 2563 (15:45)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 ธ.ค. 2563 (15:39)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางหินคลุกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ฝั่งตะวันตก) จากแยกซอย 3 ร่องกอก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 27 พ.ย. 2563 (10:34)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางหินคลุกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ฝั่งตะวันตก) จากแยกซอย 3 ร่องกอก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 27 พ.ย. 2563 (10:34)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านนายสุพจน์ ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลด 27 พ.ย. 2563 (10:33)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านนายสุพจน์ ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลด 27 พ.ย. 2563 (10:33)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 27 พ.ย. 2563 (10:32)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 27 พ.ย. 2563 (10:32)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางหินคลุกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ฝั่งตะวันตก) จากแยกซอย 3 ร่องกอก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 23 พ.ย. 2563 (16:31)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางหินคลุกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ฝั่งตะวันตก) จากแยกซอย 3 ร่องกอก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 23 พ.ย. 2563 (16:31)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านนายสุพจน์ ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลด 23 พ.ย. 2563 (16:30)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านนายสุพจน์ ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลด 23 พ.ย. 2563 (16:30)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 23 พ.ย. 2563 (14:48)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 23 พ.ย. 2563 (14:48)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 18 พ.ย. 2563 (11:35)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีลัย ซอย 9 เลียบทางรถไฟต่อจากการก่อสร้างเดิม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 11 พ.ย. 2563 (17:34)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีลัย ซอย 9 เลียบทางรถไฟต่อจากการก่อสร้างเดิม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 11 พ.ย. 2563 (17:34)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก หน้าบ้านแม่ฟองแก้ว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลด 11 พ.ย. 2563 (15:35)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก หน้าบ้านแม่ฟองแก้ว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลด 11 พ.ย. 2563 (15:35)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 11 พ.ย. 2563 (09:44)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยมี่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 04 พ.ย. 2563 (09:37)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด 03 พ.ย. 2563 (16:44)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด 03 พ.ย. 2563 (16:44)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสารภีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 03 พ.ย. 2563 (09:53)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 28 ต.ค. 2563 (15:04)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 28 ต.ค. 2563 (15:04)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลด 22 ต.ค. 2563 (13:43)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลด 22 ต.ค. 2563 (13:43)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 ต.ค. 2563 (15:51)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2563 (14:15)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2563 (14:15)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2563 (14:13)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2563 (14:13)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2563 (14:13)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2563 (14:13)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 08 ต.ค. 2563 (14:36)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2563 (16:15)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2563 (16:15)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2563 (16:11)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2563 (16:11)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 28 ก.ย. 2563 (13:39)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตาบลสารภี ตามโครงการบริการจัด เก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 11 ก.ย. 2563 (09:42)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตาบลสารภี ตามโครงการบริการจัด เก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 11 ก.ย. 2563 (09:42)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตาบลสารภี ตามโครงการบริการจัด เก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 11 ก.ย. 2563 (09:20)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตาบลสารภี ตามโครงการบริการจัด เก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 11 ก.ย. 2563 (09:20)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 ก.ย. 2563 (15:29)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 18 ส.ค. 2563 (09:17)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด 24 ก.ค. 2563 (09:04)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด 24 ก.ค. 2563 (09:04)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 22 ถึงเขตแดนเมือง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลด 22 ก.ค. 2563 (12:12)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 22 ถึงเขตแดนเมือง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลด 22 ก.ค. 2563 (12:12)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 17 ก.ค. 2563 (17:32)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 17 ก.ค. 2563 (17:31)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 17 ก.ค. 2563 (17:29)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 17 ก.ค. 2563 (17:25)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 17 ก.ค. 2563 (17:24)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 17 ก.ค. 2563 (17:23)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 17 ก.ค. 2563 (17:22)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 17 ก.ค. 2563 (17:20)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 ก.ค. 2563 (09:53)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 10 ก.ค. 2563 (15:04)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลด 26 มิ.ย. 2563 (09:49)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลด 26 มิ.ย. 2563 (09:49)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด 26 มิ.ย. 2563 (09:44)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด 26 มิ.ย. 2563 (09:44)
รายงานทางการเงิน ดาวน์โหลด 24 มิ.ย. 2563 (14:52)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด 22 มิ.ย. 2563 (14:29)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด 22 มิ.ย. 2563 (14:29)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 22 มิ.ย. 2563 (14:28)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 22 มิ.ย. 2563 (14:28)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 16 มิ.ย. 2563 (17:07)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 16 มิ.ย. 2563 (17:06)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2563 ดาวน์โหลด 15 มิ.ย. 2563 (13:49)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2563 ดาวน์โหลด 15 มิ.ย. 2563 (13:49)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 มิ.ย. 2563 (11:31)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 มิ.ย. 2563 (11:17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2563 (16:18)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2563 (16:18)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2/2563 ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2563 (16:17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2/2563 ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2563 (16:17)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด 30 เม.ย. 2563 (14:36)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด 30 เม.ย. 2563 (14:36)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 เม.ย. 2563 (16:43)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 เม.ย. 2563 (16:22)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 4/2563 ดาวน์โหลด 27 มี.ค. 2563 (10:08)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 4/2563 ดาวน์โหลด 27 มี.ค. 2563 (10:08)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด 23 มี.ค. 2563 (15:26)
ประกาศราคากลางโคงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 23 มี.ค. 2563 (14:38)
ประกาศราคากลางโคงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 23 มี.ค. 2563 (14:38)
ประกวดราคาซื้อโครงการเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 12 มี.ค. 2563 (16:56)
ประกวดราคาซื้อโครงการเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 12 มี.ค. 2563 (16:56)
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 2/2563(พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด 04 มี.ค. 2563 (14:57)
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 2/2563(พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด 04 มี.ค. 2563 (14:57)
ประกาศราคากลางโคงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 26 ก.พ. 2563 (09:10)
ประกาศราคากลางโคงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 26 ก.พ. 2563 (09:10)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 12 ก.พ. 2563 (10:08)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 30 ม.ค. 2563 (10:50)
ประกาศราคากลางจัดซื้อที่ดิน ประจำปี 2563 ภายในตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2563 (15:08)
ประกาศราคากลางจัดซื้อที่ดิน ประจำปี 2563 ภายในตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2563 (15:08)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2563 (10:14)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2563 (10:11)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2563 (09:32)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2563 (09:32)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงละแก้ไข-ครั้้งที่1/2563 ดาวน์โหลด 27 ธ.ค. 2562 (16:38)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงละแก้ไข-ครั้้งที่1/2563 ดาวน์โหลด 27 ธ.ค. 2562 (16:38)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 26 ธ.ค. 2562 (10:47)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 26 ธ.ค. 2562 (10:47)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 ธ.ค. 2562 (09:10)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 29 พ.ย. 2562 (09:12)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 พ.ย. 2562 (09:54)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 พ.ย. 2562 (09:53)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:28)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:28)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:27)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:27)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:26)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:26)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:25)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:25)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:24)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภีสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 15 พ.ย. 2562 (16:24)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 12 พ.ย. 2562 (19:05)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 12 พ.ย. 2562 (19:05)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 12 พ.ย. 2562 (14:46)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 12 พ.ย. 2562 (14:46)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 07 พ.ย. 2562 (09:58)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 07 พ.ย. 2562 (09:58)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 24 ต.ค. 2562 (16:37)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 24 ต.ค. 2562 (16:34)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 10 ต.ค. 2562 (10:19)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 24 ก.ย. 2562 (17:19)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 24 ก.ย. 2562 (17:19)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 17 ก.ย. 2562 (10:12)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด 12 ก.ย. 2562 (10:18)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด 12 ก.ย. 2562 (10:18)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 11 ก.ย. 2562 (10:25)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 05 ก.ย. 2562 (15:22)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 05 ก.ย. 2562 (15:22)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 ก.ย. 2562 (09:57)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสาย ดาวน์โหลด 29 ส.ค. 2562 (11:05)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสาย ดาวน์โหลด 29 ส.ค. 2562 (11:05)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 27 ส.ค. 2562 (11:00)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 27 ส.ค. 2562 (11:00)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 26 ส.ค. 2562 (14:20)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 26 ส.ค. 2562 (14:20)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 23 ส.ค. 2562 (14:49)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2562 (11:39)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2562 (11:39)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกฝั่งตะวันตกลำเหมืองพญาคำ (ถนนหลังสนามกีฬาหลวงคำ) หมู่ที่ 6 ต.สารภี ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2562 (10:51)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกฝั่งตะวันตกลำเหมืองพญาคำ (ถนนหลังสนามกีฬาหลวงคำ) หมู่ที่ 6 ต.สารภี ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2562 (10:51)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านช่างเคิ่ง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 16 ส.ค. 2562 (13:39)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านช่างเคิ่ง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 16 ส.ค. 2562 (13:39)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 15 ส.ค. 2562 (09:05)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 15 ส.ค. 2562 (09:05)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 14 ส.ค. 2562 (14:16)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 14 ส.ค. 2562 (14:16)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 08 ส.ค. 2562 (15:37)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 08 ส.ค. 2562 (15:37)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 07 ส.ค. 2562 (09:32)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 07 ส.ค. 2562 (09:32)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 30 ก.ค. 2562 (10:19)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 30 ก.ค. 2562 (10:19)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 30 ก.ค. 2562 (08:52)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 30 ก.ค. 2562 (08:52)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 23 ก.ค. 2562 (15:42)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 23 ก.ค. 2562 (15:42)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 23 ก.ค. 2562 (11:11)
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมบ้านนายปราการ คำปวน บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 22 ก.ค. 2562 (09:29)
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมบ้านนายปราการ คำปวน บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 22 ก.ค. 2562 (09:29)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมบ้านนายปราการ คำปวน บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562 (18:05)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมบ้านนายปราการ คำปวน บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562 (18:05)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด 08 ก.ค. 2562 (16:05)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด 08 ก.ค. 2562 (16:05)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 04 ก.ค. 2562 (19:18)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด 04 ก.ค. 2562 (19:18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 01 ก.ค. 2562 (13:41)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 01 ก.ค. 2562 (13:41)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 01 ก.ค. 2562 (12:54)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 01 ก.ค. 2562 (12:54)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุสุสานป่าไม้แดง ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:22)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุสุสานป่าไม้แดง ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:22)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองข้างบ้านนายบุญลพ เงาแก้ว ถึงทางเลียบรถไฟ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:15)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองข้างบ้านนายบุญลพ เงาแก้ว ถึงทางเลียบรถไฟ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:15)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาในสุสานป่าไม้แดง ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:09)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาในสุสานป่าไม้แดง ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:09)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 21 ตั้งแต่บ้านนายกิตติพงษ์ ถึงบ้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:05)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 21 ตั้งแต่บ้านนายกิตติพงษ์ ถึงบ้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:05)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3/1 ร่องกอก (ช่วงท้ายซอย) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:01)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3/1 ร่องกอก (ช่วงท้ายซอย) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (14:01)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำปากทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (13:55)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำปากทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (13:55)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวลาดยาง (Overlay) สายทางปากกอง-ร่องกอก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (13:50)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวลาดยาง (Overlay) สายทางปากกอง-ร่องกอก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (13:50)
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางติ๊บ กาวใจ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (13:43)
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางติ๊บ กาวใจ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2562 (13:43)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล. ลำเหมืองพญาคำ (หน้าบ้านนายสวาท สุรินทร์) ม.9 ดาวน์โหลด 28 มิ.ย. 2562 (16:30)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล. ลำเหมืองพญาคำ (หน้าบ้านนายสวาท สุรินทร์) ม.9 ดาวน์โหลด 28 มิ.ย. 2562 (16:30)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคสล. ลำเหมืองสาธารณประโยชน์สารภี (หลังตลาดสดปากกอง) หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 28 มิ.ย. 2562 (16:18)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคสล. ลำเหมืองสาธารณประโยชน์สารภี (หลังตลาดสดปากกอง) หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลด 28 มิ.ย. 2562 (16:18)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนสายช่างเคิ่ง สันป่าสัก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 28 มิ.ย. 2562 (16:14)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนสายช่างเคิ่ง สันป่าสัก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลด 28 มิ.ย. 2562 (16:14)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด 21 มิ.ย. 2562 (16:20)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด 21 มิ.ย. 2562 (16:20)
แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (15:20)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:06)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:04)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:01)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:00)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:00)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:59)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:58)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:57)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:57)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:56)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:52)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:51)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:51)
ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:50)
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:57)
รายงานการกำกับติดตาม ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:49)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:44)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:40)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:34)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด 13 มิ.ย. 2562 (10:04)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด 13 มิ.ย. 2562 (10:04)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี ดาวน์โหลด 10 มิ.ย. 2562 (16:01)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี ดาวน์โหลด 10 มิ.ย. 2562 (16:01)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 07 มิ.ย. 2562 (15:53)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 07 มิ.ย. 2562 (15:53)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 07 มิ.ย. 2562 (15:51)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 07 มิ.ย. 2562 (15:51)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด 07 มิ.ย. 2562 (15:18)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด 07 มิ.ย. 2562 (15:18)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด 07 มิ.ย. 2562 (15:18)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด 07 มิ.ย. 2562 (15:18)
คำขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (เกิน 200 ตรม.) ดาวน์โหลด 05 มิ.ย. 2562 (10:55)
คำขอต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (เกิน 200 ตรม.) ดาวน์โหลด 05 มิ.ย. 2562 (10:54)
คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ไม่เกิน 200 ตรม.) ดาวน์โหลด 05 มิ.ย. 2562 (10:54)
คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ไม่เกิน 200 ตรม.) ดาวน์โหลด 05 มิ.ย. 2562 (10:54)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด 05 มิ.ย. 2562 (10:49)
คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด 05 มิ.ย. 2562 (10:49)
คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด 05 มิ.ย. 2562 (10:48)
คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด 05 มิ.ย. 2562 (10:47)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 08 พ.ค. 2562 (11:09)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 08 พ.ค. 2562 (11:09)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 08 พ.ค. 2562 (11:07)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 08 พ.ค. 2562 (11:07)
ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 02 พ.ค. 2562 (16:22)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 26 เม.ย. 2562 (13:55)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:17)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:16)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:14)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:09)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:07)
ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 เม.ย. 2562 (16:30)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล (หอยโข่ง) จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562 (09:59)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล (หอยโข่ง) จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562 (09:59)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562 (09:45)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562 (09:45)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 23 ม.ค. 2562 (16:17)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 23 ม.ค. 2562 (16:16)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 23 ม.ค. 2562 (16:15)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 23 ม.ค. 2562 (16:03)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 23 ม.ค. 2562 (16:02)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 23 ม.ค. 2562 (16:01)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 23 ม.ค. 2562 (15:59)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด 23 ม.ค. 2562 (15:23)
แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลด 22 ม.ค. 2562 (11:23)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดาวน์โหลด 22 ม.ค. 2562 (11:17)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2562 (14:47)
โครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (15:22)
โครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (15:22)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (10:47)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (10:17)
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (10:02)
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (10:02)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (09:55)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (09:50)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๓ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:23)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๓ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:23)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:20)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:20)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:19)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:19)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:14)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:14)
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:16)
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:15)
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:14)
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:14)
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:13)
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:12)
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:11)
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:10)
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:08)
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (16:06)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพระเมรุสุสานป่าช้าไม้แดง ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:30)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพระเมรุสุสานป่าช้าไม้แดง ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:30)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:29)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:29)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 2 (เลียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:27)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 2 (เลียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:27)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 2 (เลียบทางรถไฟ) ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:26)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 2 (เลียบทางรถไฟ) ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:26)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:24)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:24)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:24)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562 (22:24)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:16)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:16)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:08)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:08)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธี E-Bidding ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:06)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธี E-Bidding ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:06)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:02)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:02)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:01)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (22:01)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:58)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:58)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ด้วยวิธี E-Bidding ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:54)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ด้วยวิธี E-Bidding ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:54)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:52)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:52)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:41)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:41)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:32)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (21:32)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (19:15)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (19:15)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอมกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (19:12)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอมกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (19:12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอมกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬาป่าขี้เหล็ก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (19:06)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอมกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬาป่าขี้เหล็ก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562 (19:06)
หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา ดาวน์โหลด -
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดาวน์โหลด -
ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด -
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ดาวน์โหลด -
ประกาศภ.ด.ส.3ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด -
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด -
หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา ดาวน์โหลด -
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดาวน์โหลด -
ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด -
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ดาวน์โหลด -
ประกาศภ.ด.ส.3ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด -
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด -