ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดาวน์โหลด 23 ธ.ค. 2565 (09:25)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด 16 พ.ย. 2565 (11:25)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2565 (15:48)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2565 (15:48)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2565 (15:47)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2565 (15:47)
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (10:02)
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562 (10:02)
หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา ดาวน์โหลด -
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดาวน์โหลด -
ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด -
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ดาวน์โหลด -
ประกาศภ.ด.ส.3ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด -
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด -
หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา ดาวน์โหลด -
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดาวน์โหลด -
ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด -
ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด -
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ดาวน์โหลด -
ประกาศภ.ด.ส.3ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด -
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด -