ประมวลมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
สรุปประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:50)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:44)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (14:44)
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (14:56)
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (14:55)
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (14:54)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (14:50)