หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:10)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:09)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:08)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:07)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:07)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบล ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:06)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:04)