การจัดองค์ความรู้ในเทศบาลตำบลสารภี (KM)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:38)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:38)
สวัสดิการพนักงาน ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:37)
สรุปความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:37)
ความก้าวหน้าในระบบแท่ง (ขร.ท้องถิ่น) ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:36)
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:34)
ความรู้เกี่ยวกับระบบ e-laas ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:34)
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:33)
แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:32)
แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:31)
แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:31)
แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด 12 พ.ค. 2565 (15:29)