มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:44)
ประเภททั่วไป นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:43)
ประเภททั่วไป นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:42)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:40)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:39)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:38)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติ-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:37)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:36)
ประเภททั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:35)
ประเภทนักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:34)
ประเภทนักวิชาการ วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:33)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการสุขภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:32)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:31)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:30)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:29)
ประเภทนักวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:28)
ประเภทวิชาการ นิติกร (ปฏิติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:27)
ประเภทวิชาการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:25)
ประเภทวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:22)
ประเภทวิชาการ นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:21)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:20)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:18)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:17)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:15)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (13:13)
ประเภทบริหารท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2565 (11:50)